بارانداز کارخانه یخچال سازی

طرح و اجرای بارانداز کارخانه یخچال سازی

طراح سازه: اشکان جم

طرح سه بعدی: آرین مهد کاوش

طراحی توسط Sap19