ساختمان اداری سینا صنعت

پروژه اداری سینا صنعت

کارفرما: شرکت مهندسی سینا صنعت

محل پروژه: پارک فناوری پردیس (تهران)

طراح سازه: اشکان جم

طراح معماری: پریسا علی محمدی