سالن نگهداری تجهیزات تاسیساتی پارک فناوری پردیس

کارفرما: شرکت فناورسازان هوشمند

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی+ سقف وافل با دهانه ۱۲ متر

مشاور عالیه: طراحان مهد کاوش

طراح سازه: اشکان جم