طرح تقویت مجتمع مسکونی الهیه

طرح تقویت مجتمع مسکونی الهیه

سازه این ساختمان بدلیل تصمیم به انجام تغییراتی پس از اجرای سازه، جهت اطمینان از عملکرد صحیح سازه مورد تقویت قرار گرفت.  برای مقاومسازی ساختمان، استفاده از ژاکت فولادی کامل پیرامون ستونها در نظر گرفته شد.