مجتمع ایرانیان اطلس

پروه مجموعه تجاری-اداری ایرانیان اطلس

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس

متراژ: ۲۲۰۰۰ مترمربع

سیستم سازه: دال تخت به همراه دیوار برشی