مجتمع تجاری-اداری شاهین

پروژه تجاری-اداری شاهین

متراژ کل: ۱۰۰۰۰ مترمربع

کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت

مهندسین مشاور مادر: حامی سازه

نظارت بر اجرا: حامی سازه

مجری: آرمه بن

کنترل سازه: آرکوسازه

سیستم سازه: سقف پیش تنیده با دهانه ۱۳ متر