مجتمع تجاری-اداری گاندی

مجتمع تجاری-اداری گاندی

کارفرما: آقای رسولی

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی – بلندترین دهانه ۱۱ متر

سیستم سقف: تیرچه بتنی

زیربنا: ۷۱۰۰ مترمربع در ۱۲ طبقه

طراح سازه: اشکان جم

مشاور معماری: طراحان مهد کاوش