مجتمع مسکونی الهیه

پروژه مجتمع مسکونی الهیه

مشاور عالیه: طراحان مهد کاوش

طراح سازه: اشکان جم

طرح نما: محسن مرادی

سیستم سازه: اسکلت بتنی قاب خمشی+ دیوار برشی

نوع سقف: وافل (دهانه ۱۲ متر)

زیربنا: ۷۰۰۰ مترمربع در ۱۳ طبقه