مجتمع مسکونی خاوران

مجتمع مسکونی خاوران

طرح سازه: اشکان جم

طرح معماری: طراحان مهد کاوش

کارفرما و مجری: مهندس آمره ای

سیستم سازه قاب خمشی به همراه دیواربرشی با سقف وافل

طراحی بهینه با وزن نهایی کل میلگردها ۳۳ کیلوگرم برمترمربع

بلندترین دهانه ۱۲ متر