مجتمع مسکونی دریا

مجتمع مسکونی دریا

طرح سازه: اشکان جم

طرح معماری: هومن بالازاده

مشاور فاز دو: علیرضا احسان

سیستم سازه قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط

نوع سقفها در طبقات مسکونی تیرچه با قالب غیرماندگار

استفاده از دال بتنی بدون تیر(کوبیاکس) در دو سقف اول

بلندترین دهانه ۱۰ متر