مجتمع مسکونی شهران

مجتمع مسکونی / تجاری شهران

کارفرما: آقای رسولی

مشاور عالیه: آرین مهد کاوش

طرح سازه: اشکان جم

طرح نما: محسن مرادی

زیربنا: ۳۰۰۰ مترمربع

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط