مجتمع اداری ظفر

مجتمع مسکونی ظفر

طرح سازه: اشکان جم

طرح معماری: مهندس عاشری

مشاور عالیه: علیرضا احسان

سیستم سازه قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط

طراحی بهینه سازه  با وزن نهایی میلگرد ۳۴ کیلوگرم برمترمربع