مجمتمع بیمارستانی یاس باغ آسمان

پروژه بیمارستانی یاس باغ آسمان

کارفرما: بنیاد تعاون ناجان

متراژ کل: ۳۵۰۰۰۰ مترمربع

مشاور مادر: مهندسین مشاور حفکن

خدمات ارائه شده: طراحی دالهای بتنی سقف با استفاده از فناوری نوین کوبیاکس