هتل ولیعصر

پروژه هتل ولیعصر

کارفرما: آقای حیاتلو

متراژ: ۴۵۰۰ مترمربع

طراح سازه: اشکان جم

طرح معماری: علیرضا احسان

خدمات ارائه شده: طراحی سازه ساختمان اول و سپس تجمیع  ساختمان کناری با ارائه طرح مقاومسازی