پایدارسازی گود پروژه بهار(تاپ داون)

پایدارسازی گود پروژه بهار به روش تاپ داون

کارفرما: کامران محمدی

طرح پایدارسازی: اشکان جم

عمق گود ۱۲ متر