پایدارسازی گود پروژه تهرانسر

پایدارسازی گود پروژه تهرانسر

عمق گود ۱۸ متر

طرح پایدارسازی: اشکان جم

کارفرما: شیرین صوفیانی

روش پایدارسازی: انکراژ و نیلینگ