پایدارسازی گود پروژه شهرزاد

پایدارسازی گود پروژه شهرزاد

عمق گود ۱۴ متر

طرح پایدارسازی: اشکان جم

مشاور چهار رشته: آرین مهد کاوش

روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ