کارخانه آب معدنی کشور مجارستان

کارخانه آب معدنی کشور مجارستان

طرح سازه: اشکان جم

طرح معماری: محسن مرادی

سازه بصورت سوله دو دهانه با اتصالات پیچ و مهره و ساختمان اداری دو طبقه در کنار آن طراحی شده است

نوع سقف سازه ساختمان اداری بصورت کامپوزیت می باشد