پروژه خیابان دولت

پروژه خیابان دولت

کارفرما: آقای محمد علی بد

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی+دیوار برشی با شکل پذیری متوسط(دوگانه)

دهانه: ۱۱ متر

نوع سقف: تیرچه بتنی

طراح سازه: اشکان جم

مشاور پروژه: طراحان مهد کاوش